โครงการและหลักสูตรที่จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมฯ สพข.


1.  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงานของกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์     พฤติกรรมดี  สมรรถนะเด่น  เน้นบริการสร้างสรรค์
กลุ่มเป้าหมาย    บุคลากร (ลูกจ้างประจำ) ตามสายงาน/กลุ่มงาน ของสำนักงาน
                  และสำนักงานเขต  จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 200 คน
                  รุ่นที่1 จัดการฝึกอบรมสายงาน/กลุ่มงานบริการพื้นฐานระดับ1และ2                   ประกอบด้วยตำแหน่งดังต่อไปนี้  พนักงานทั่วไป พนักงานสถานที่                   พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานเตาเผา และพนักงานประตูน้ำ
                  รุ่นที่ 2 จัดการฝึกอบรม สายงาน/กลุ่มงานสนับสนุนระดับ1และ2
                  ประกอบดัวยตำแหน่ง พนักงานสำรวจ พนักงานเก็บเงิน
                  พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานธุรการ พนักงานพัสดุ
                  และพนักงานวางแผนครอบครัว
ลักษณะอบรม   เป็นการฝึกอบรมและดูงาน แบบพักค้างต่างจังหวัดจำนวน3วัน2คืน
สถานที่          โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
กำหนดการ     รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  8 - 10 มกราคม 2557
                 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2557     
หลักสูตร        1.  คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
                 2.  การสร้างและพัฒนาทีมงาน ด้วยกิจกรรมพลังทีม
                 3.  จิตสำนึกสาธารณะและการบริการที่ดี
                 4.  กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์
                 5.  กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ (ดูงาน)
                 6.  กิจกรรมนันทนาการ


2.โครงการส่งเสริมสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์     โภชนาการดี  จิตใจสดใส  ร่างกายแข็งแรง
กลุ่มเป้าหมาย    บุคลากร(ลูกจ้างประจำ)ทุกสายงาน ฝึกอบรม3รุ่นๆละ 50 คน
                  รวม 150 คน
ลักษณะอบรม    เป็นการฝึกอบรมแบบพักค้างในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 วัน 4 คืน
สถานที่           ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
                  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร
กำหนดการ      รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  17 – 21 กุมภาพันธ์ 2557
                  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่    3 – 7 มีนาคม 2557
                  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  17 – 21 มีนาคม 2557
หลักสูตร         1.  วิถีสุขภาพดี
                  2. การพัฒนาสุขภาพกาย
                  3. การบริหารจิต
                  4. อาหารเพื่อสุขภาพ

3.โครงการพัฒนาความรู้ เสริมสร้างวินัยพนักงานขับรถยนต์

วัตถุประสงค์     มารยาทดี  ขับขี่ปลอดภัย  มีวินัยจราจร
กลุ่มเป้าหมาย    บุคลากร (ลูกจ้างประจำ) สายงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์                   สังกัดสำนักงานและสำนักงานเขต ฝึกอบรม จำนวน 1 รุ่น 100 คน
ลักษณะอบรม    เป็นการฝึกอบรมแบบพักค้างในกรุงเทพมหานคร จำนวน2วัน1คืน 
สถานที่           ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
                  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร          
กำหนดการ      ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2557
หลักสูตร         1. ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถราชการและการบำรุงรักษารถ
                  2. วินัย กฎหมายจราจรและมารยาทในการขับขี่
                  3. จรรยาบรรณ และจิตสำนึกสาธารณะของพนักงานขับรถยนต์
                  4. บุคลิกภาพ คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของพนักงานขับรถที่ดี
                  5. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

4.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์     รู้จักหน้าที่  มีคุณธรรม  ปลูกฝังจิตสำนึก
กลุ่มเป้าหมาย    บุคลากร (ลูกจ้างประจำ) ทุกสายงาน/ กลุ่มงาน
                  ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ 2557 และบุคลากร
                  (ลูกจ้างประจำ) ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 5 รุ่น ๆ ละ
                  100 คน รวม 500 คน
ลักษณะอบรม    1.  ฝึกอบรมแบบไป – กลับ พร้อมกันทุกรุ่น 1 วัน (พิธีเปิด)
                  2.  ฝึกอบรมแบบพักค้างและดูงาน  3 วัน 2 คืน
สถานที่           1.  โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
                   กรุงเทพมหานคร (ไป - กลับ)
                  2.  ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
                   เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (พักค้าง)
กำหนดการ       พิธีเปิด  วันที่  24 เมษายน 2557  พร้อมกัน 5 รุ่น
                   รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่   7 – 9    พฤษภาคม 2557
                   รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่  21 – 23  พฤษภาคม 2557
                   รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่    4 – 6   มิถุนายน 2557
                   รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่  18 – 20  มิถุนายน 2557
                   รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่    2 – 4   กรกฎาคม 2557
หลักสูตร          1.  รู้จักกรุงเทพมหานคร
                   2. คุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต
                   3. การทำงานเป็นทีมและการพัฒนาเครือข่ายการทำงาน
                   4. การบริการที่ดีและการพัฒนาบุคลิกภาพ
                   5. การเป็นลูกจ้างที่ดีตามรอยพระยุคลบาท
                   6. การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
                   7. วินัย สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูล
                   8. กิจกรรมนันทนาการ
                   9. กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ (ดูงาน)