หน้าหลักเกี่ยวกับศูนย์ฝึก

ประวัติ

ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เดิมชื่อว่า ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก ตั้งอยู่เลขที่ 46/4 หมู่ 5 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก เดิมที่ดินแปลงนี้เป็นขององค์กรเลี้ยงไก่กระทรวงมหาดไทย มีพื้นที่ 128 ไร่ และที่ดินของอำเภอหนองจอกสำหรับสร้างสนามกีฬา 35 ไร่ รวม 2 แปลง เป็นพื้นที่ 163 ไร่  ในปี 2515 องค์กรเลี้ยงไก่ได้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี ซึ่งต่อมาประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ได้จัดระเบียบองค์การบริหารในรูปแบบใหม่ เรียกว่า กรุงเทพมหานคร และโอนบรรดาทรัพย์สินขององค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี มาเป็นของกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนแรก  คือ นายชำนาญ  ยุวบูรณ์  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมดำเนินการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมของข้าราชการกรุงเทพมหานคร และได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในยุคนั้น แต่ได้ถูกยกเลิกไป เนื่องจากคณะรัฐมนตรีเห็นว่าภารกิจและหลักสูตรการศึกษาฝึกอบรม มีลักษณะเหมือนของวิทยาลัยการปกครอง จึงควรให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณารวมใช้กับหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครองด้วยกัน

          ใน ปี พ.ศ. 2518  กองฝึกอบรมได้จัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมเสนอต่อผู้บริหาร กรุงเทพมหานครใช้งบประมาณ 26 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติต่อมา พ.ศ. 2522  เมื่อนายชะลอ  ธรรมศิริ  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กองฝึกอบรม โดยนายสมบูรณ์ ผดุงเจริญ ได้เสนอโครงการ   อีกครั้ง ทั้งนี้ได้พิจารณาเห็นว่ากรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนั้นมีข้าราชการมากกว่า 3 หมื่นคนควรจะมีสถานที่ฝึกอบรมเป็นของตนเอง แทนการเช่าสถานที่ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณและมีปัญหาเรื่องความไม่สะดวกต่าง ๆ    อีกทั้งกรุงเทพมหานครมีที่ดินแห่งนี้ถึง 163  ไร่  ซึ่งโครงการได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณ 8 ล้าน 7 แสนบาท แต่การดำเนินการก่อสร้างสามารถทำได้เพียงการถมที่ ขุดลำรางดิน และปลูกต้นไม้  ใช้งบประมาณไปเพียง 2 ล้าน 4 แสนบาทเศษ ก็ถูกระงับโดย นายเชาว์วัศ สุดลาภา  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น  มอบให้กองฝึกอบรมพิจารณาสถานที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมใหม่  โดยประสานงานกับเขตบางขุนเทียนหาที่ดินบริเวณชายทะเลและให้นำเงินที่เหลือจำนวน 5 ล้านบาทเศษ ส่งคืนเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร

         ต่อมาในปี 2526 กองฝึกอบรมได้พิจารณาเห็นว่า จำนวนข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร  เพิ่มมากขึ้นทุกปี ถ้าจะพัฒนาข้าราชการให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีศูนย์ฝึกอบรมเป็นของตนเอง จึงได้ขอทบทวนโครงการก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เขตหนองจอก ในเนื้อที่ 163 ไร่ ต่อคณะผู้บริหารฯ อีกครั้งหนึ่ง เป็นโครงการระยะยาว 8 ปี (2526 - 2533) ใช้งบประมาณในการสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น   178 ล้านบาท ผังต้นแบบของโครงการออกแบบให้ภายในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรม นอกจากจะประกอบด้วยอาคารฝึกอบรม อาคารที่พักและหอประชุมแล้ว ยังมีสนามฟุตบอล สนามฝึกกอล์ฟ สนามเทนนิส สระว่ายน้ำและสาธารณูปโภคอื่น ๆ อีกมาก อย่างไรก็ตามโครงการนี้ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ โดยแยกดำเนินงาน     เป็นรายปี  มีการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นตามความจำเป็นเร่งด่วน ภายใต้งบประมาณอันจำกัด และถูกใช้ เป็นสถานที่จัดสัมมนาในลักษณะการพักค้างเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2527 ในหลักสูตร การสัมมนาผู้ตรวจราชการโดยนายชะลอ ธรรมศิริ ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรผู้บรรยายด้วย

          ในปัจจุบัน ศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นส่วนราชการภายใต้การกำกับของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 89 ไร่ แบ่งพื้นที่ให้สำนักพัฒนาสังคม เพื่อสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ และแบ่งพื้นที่อีกส่วนหนึ่งให้   สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อใช้สร้างสนามบางกอก อารีน่า เนื้อที่ประมาณ 65 ไร่  เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 

เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น