หน้าหลักการบริการ

การบริการ

 

        เป็นการบริการห้องฝึกอบรม  สัมนา  ห้องประชุม หอพักพร้อมอาคารประกอบต่างๆ โดยหน่วยงาน ส่วนราชการของกรุงเทพมหานครติดต่อขอใช้โดยไม่เสียค่าบริการส่วนหน่วยงาน ส่วนราชการ มูลนิ สมาคม เอกชนที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร คิดค่าบริการตามอัตราที่กรุงเทพมหานครกำหนด


 การใช้ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 

การใช้ห้องประชุมสัมมนาห้องขนาดจุไม่เกิน 50 คน

ค่าใช้สถานที่ครั้งละ (ไม่เกิน 4 ชม.)     400 บาท

เกินกว่า 4 ชม. ชั่วโมงละ                   100 บาท

ค่าใช้เครื่องปรับอากาศ ชั่วโมงละ        100 บาท

(เศษของชั่วโมงให้คิดเต็มชั่วโมง)


การใช้ห้องประชุมสัมมนาห้องขนาดจุไม่เกิน 100 คน

ค่าใช้สถานที่ครั้งละ (ไม่เกิน 4 ชม.)     800 บาท

เกินกว่า 4 ชม. ชั่วโมงละ                   200 บาท

ค่าใช้เครื่องปรับอากาศ ชั่วโมงละ        200 บาท

(เศษของชั่วโมงให้คิดเต็มชั่วโมง)


 

 

ขนาดจุเกิน 100 คน แต่ไม่เกิน 500 คน

ค่าใช้สถานที่ครั้งละ (ไม่เกิน 4 ชม.)             3,000 บาท

เกินกว่า 4 ชม. ชั่วโมงละ                             500 บาท

ค่าน้ำ ค่ากระแสไฟฟ้ารวมกัน ชั่วโมงละ            50 บาท

(เศษของชั่วโมงให้คิดเต็มชั่วโมง)

ค่าใช้เครื่องปรับอากาศ ชั่วโมงละ                  300 บาท

(เศษของชั่วโมงให้คิดเต็มชั่วโมง)


 

การใช้หอพัก

คนละ วันละ   150 บาท

(เศษของชั่วโมงให้คิดเต็มชั่วโมง)


 

 

การใช้โรงอาหาร (ผู้ประกอบการเป็นผู้ชำระค่าบริการ)

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 50 คน

 ค่าเช่าและค่าบริการ  วันละ                                               200 บาท

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิน 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน

 ค่าเช่าและค่าบริการ วันละ                                                400 บาท

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิน 100 คนขึ้นไป

 ค่าเช่าและค่าบริการ วันละ                                                600 บาท


การใช้พื้นที่ภาคสนาม

เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อัตราวันละ  1,000 บาท

      ครึ่งวันคิดครึ่งราคา เกิน 2 ชม. คิดครึ่งวัน มากกว่าครึ่งวันคิดเต็มวัน

ติดต่อขอใช้สถานที่      

ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

46/4 หมู่ 5  ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. 10530

โทรศัพท์และโทรสาร   0 2543 1964

เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น