หน้าหลักเกี่ยวกับศูนย์ฝึกหน้าที่ความรับผิดชอบ

 

            ศูนย์ฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารโครงการฝึกอบรม  การอำนวยความสะดวกในการจัดการฝึกอบรม  ประสานงานการฝึกอบรมของสถาบันและของบุคคลภายนอกและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการดังนี้


ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณของศูนย์ฝึกอบรม งานการเจ้าหน้าที่  การเงินบัญชี  งบประมาณ และพัสดุ  ดูแลอาคารสถานที่  และยานพาหนะของศูนย์ฝึกอบรม ดูแลสวนหย่อมสวนสุขภาพ  ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ควบคุมดูแลคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ  ควบคุมดูแลระบบรัษาความปลอดภัยของศูนย์ฝึกอบรม  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารงานโครงการและประสานงานการฝึกอบรม  รวบรวมข้อมูลและสถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการของศูนย์การบริการห้องสมุด  โสตทัศนูปกรณ์  การส่งเสริมสุขภาพ  และกินกรรมนันทนาการ  การประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น