• BMA Training Center

  บริการเป็นเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจ ภูมิทัศสดใส ประทับใจทุกคราที่มาเยือน

 • BMA Training Center

  ให้บริการห้องประชุมสัมนาขนาด 30 - 50 คน, ขนาด 100 คน และห้องประชุมใหญ่ขนาด 500 คน พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

 • BMA Training Center

  รองรับการประชุมสัมนาแบบพักค้าง ด้วยห้องพักติดแอร์ มีห้องสันทนาการ ห้องออกกำลังกาย พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

 • BMA Training Center

  ห้องสมุดวิชาการ แหล่งรวมความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ มากมาย เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา08.00น. - 16.30น.

หน้าหลัก

ขั้ น ต อ น ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร ส ถ า น ที่

เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

 ตัวอย่างเอกสารหนังสือขอใช้สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ
 

กิ จ ก ร ร ม ข่ า ว ส า ร ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น